Menuntut Ilmu

Menuntut Ilmu

Q.S. al-Mujādilah /58: 11, Q.S. ar-Rahmān /55: 33 serta
hadis tentang semangat menuntut ilmu.
2.1.1 Menjelaskan makna Q.S. ar-Rahman/55:33 dan Q.S. al-Mujadalah/58:11 serta hadis tentang menuntut ilmu.
2.1.2 Mengidentifikasi hukum bacaan mad dalam Q.S. ar-Rahman/55:33 dan Q.S. al-Mujadalah/58:11.


UNDUH RPP